• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
 • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
 • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

Concept verslag jaarvergadering 2022

 

 1. Opening en mededelingen (Heinz)

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hij betreurt het dat er maar zo weinig mensen naar de vergadering gekomen zijn. Anderzijds is het een teken dat we alles goed doen zo merkt hij op. Verleden jaar is er geen vergadering geweest vanwege Corona. Het dak is gedeeltelijk gerepareerd en er moet nog een stukje gebeuren.

 1. Financieel verslag 2010 en 2021 en de begroting 2022. (Jo)

Er heeft nog geen kascontrole plaats gevonden. Dit is een probleem vanwege de geringe belangstelling om dit te doen. Sascha Groten en Ton van der Sleen zullen zo spoedig mogelijk de kascontrole doen. We zitten aardig in de buurt van de begroting. We hebben 436 leden. Het ledenbestand is redelijk stabiel. Subsidie van de gemeente Kerkrade is een vast bedrag. Omdat we meer vispassen verkopen is het aantal dagkaarten iets minder geworden. Normaal zitten we rond de 430 leden. 1 jaar hebben we vanwege Corona 100 leden meer gehad maar nu zitten we weer op het normale peil.

 1. Begroting 2020. (Jo)

De penningmeester legt uit waarom hij de bedragen zo begroot heeft. Hij gaat uit van een ledenaantal van 430. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

 1.  Verslag kascontrole commissie en benoeming kascontrole commissie. (Heinz)

Dit moet nog gebeuren omdat er niemand beschikbaar was. Sascha Groten en Ton gaan dit alsnog doen

 1. Water en visstand beheer. (Jo)

Er zijn een aantal metingen verricht. De waterkwaliteit is goed. In maart gaan we verder met de rietaanplanting. Jo Ritterbeeks neemt dit op zich om dat te doen. De rest van de aanwezigen zeggen toe hem hierbij te ondersteunen. Voordat we dat gaan doen zullen we eerst bij elkaar komen in maart om te bekijken wat er allemaal moet gebeuren. In april zullen we dit gaan uitvoeren.

 1. Notulen jaarvergadering 2020. (Ton)

De notulen van de jaarvergadering 2020 worden door de secretaris voorgelezen. Het verslag wordt goedgekeurd. In 2021 heeft er geen vergadering plaats gevonden.

 1. Jaarverslag secretariaat 2021 (Ton)

De secretaris leest voor welke contacten er gedurende het jaar met het secretariaat geweest zijn. Brieven van gemeente, sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland en van de visleverancier. Hij meldt ook dat HSV Dentgenbach de benodigde papieren SKSR inmiddels heeft. Deze zijn aan hem toegezonden. 

 1. Presentatie Wedstrijdprogramma 2020. (Paul)

Paul geeft Ton het woord hierover. Deze licht het programma 2022 toe. Dit wordt goedgekeurd door de vergadering. Bij de verkooppunten moet gemeld worden als er wedstrijden gepland zijn. Dit in verband met de verkoop van dagkaarten. Paul en Ton zullen bij de hengelsportzaak Bakker in Hoensbroek navragen wat zij te bieden hebben aan sponsoring.

 1. Verslag van de controleurs. (Peter)

Dagkaarten zijn minder geworden en jaarkaarten meer. Verder is er weinig vis doodgegaan. Dit komt misschien door de duurdere pellets die we gebruiken om bij te voeren. Hierbij geeft Ton aan dat hij gesproken heeft met de chauffeur van Vandeput onze visleverancier. Zij voeren het hele jaar door de goedkopere korrels. Omdat er vismeel in verwerkt is wordt dit niet door Sportvisserij Nederland gepromoot. Misschien volgend jaar de goedkopere bestellen?

 1. Jaarverslag SKSR 2021. (Ton)

Ton leest het verslag SKSR 2021 voor. Er zijn een aantal wedstrijden gevist waarbij de vangsten teleurstellend waren. Naar aanleiding hiervan is door de wedstrijdcommissie besloten om slechts 1 wedstrijd op het stuwmeer aan te vragen via de SKSR. Indien nodig zal deze wedstrijd op Rolduc gevist worden. Er worden woorden van dank uitgesproken richting Chris Arets die dit verslag voor zijn rekening nam en voor de vele jaren dat hij als voorzitter gefungeerd heeft. Inmiddels is de nieuwe voorzitter in de persoon van Jan Koolen gekozen door het SKSR-bestuur.

 1. Aftreden en herkiesbare bestuursleden. (Heinz)

Paul in 2021 en Jo in 2022. Heinz vraagt de genoemde personen of zij zich weer beschikbaar stellen. Zij beamen dit en worden beide unaniem voor de duur van 4 jaar opnieuw herkozen.

 1. Rondvraag (Heinz)

Jo, Peter en Heinz melden zich voor de rondvraag.

Jo bedankt de vereniging en Sportvisserij Limburg voor hun inspanningen en aanwezigheid bij zijn jubileum.

Peter vraagt Ton wat er met het gemeenteraadslid Gramsma besproken is.

Antwoord: Samen met dhr. Gramsma is hij alle vijvers nagelopen om te zien wat er aan onderhoud gebeuren moet. Er zijn foto’s gemaakt van de omgevallen bomen in vijver 2,3 en 4. Ook van het pad langs vijver 4 aan de boszijde waar een dikke boom ligt en de doorgang geblokkeerd wordt.

Heinz: Wie verzorgt het bord met de plaatjes voor de kampioen en de koning van het betreffende jaar? Hij mist het een en ander. Paul geeft aan dat er t/m 2019 bijgewerkt is en er in 2020 niet gevist is. 2021 moet dus erbij komen en dan is het weer in orde. De wedstrijdcommissie zal dit regelen.

 1. (Heinz)

Heinz sluit de vergadering af en wenst de aanwezigen een behouden thuiskomst