Algemeen en Wedstrijd Reglement HSV Ons Genoegen Rolduc 2024                           Bijgewerkt 20-11-2023

Iedere visser dient in het bezit te zijn van een geldige vispas of dagkaart van onze vereniging. Elke visser wordt geacht zijn visplek netjes en opgeruimd achter te laten. Vissen met een werphengel mag vanaf de waterinloop van vijver 1. Met de vaste stok vanaf de ingang naar ons clubhuis. Op vijver 2 mag alleen met de vaste stok gevist worden. Het gebruik van gevlochten snoer is verboden m.i.v. 1 januari 2023. Voor voetgangers dient de doorgang onmiddellijk vrij gemaakt te worden.

Dit telt voor de plaatsen op het stuk bij de kantine tot aan het riet, ook terwijl je een vis vangt !!

Bij wedstrijden ( kijk hiervoor op ons wedstrijdprogramma ) is het verplicht minimaal 3 uur van te voren de betreffende vijver vrij te houden. Wedstrijden worden gevist op vijver 1 en 3. Vanaf 2023 hoeven deelnemers van 70 jaar en ouder of in het bezit van een invalide bewijs niet meer op vijver 3 te vissen  Zij loten vooraf een plek aan vijver 1 waarna de loting voor de overige deelnemers is. Iedere deelnemer is verplicht 1 uur ( bij wedstrijden waarbij op vijver 3 gevist wordt 1 uur en 15 minuten) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, persoonlijk te loten voor zijn plaatsnummer en de gewonnen prijs zelf af te halen.  Over uitzonderingen beslist de wedstrijdcommissie.

Bij het niet tijdig afmelden of het wegblijven bij losstaande wedstrijden na inschrijving, volgt uitsluiting van deelname voor de eerstvolgende losse wedstrijd waaraan men deel wenst te nemen. Bij wedstrijden in competitie verband volgt diskwalificatie van de betreffende competitie en vervallen de reeds behaalde punten.

Inschrijven kan via de website bij Ton van der Sleen en eventueel bij Paul Sijstermans.( telefoonnummer en mailadres staan op www.hsvonsgenoegenkerkrade.nl/ ) Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer :

NL41 RABO 0172421861  ten name van A.G. VAN DER SLEEN uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd. Voor woensdagavondwedstrijden is de uiterste inschrijf termijn 1 dag ervoor tot 18.00 uur Bij woensdagavonden dient het inschrijfgeld  vóór de loting betaald te zijn. Bij wedstrijden van 7 uur of langer is de inschrijf termijn 1 week voor de wedstrijd. Tot 's-avonds 18.00 kan men zich dan inschrijven. Over uitzonderingen beslist de wedstrijdcommissie.

Door in te schrijven verplicht men zich tot deelname. Het terugvorderen van het inschrijfgeld bij verhindering is enkel mogelijk op basis van grondige redenen, men moet zich daarvoor uiterlijk tot de woensdag voor de wedstrijd ( tot 18.00 uur) telefonisch melden bij een van de hierboven vermelde personen vermeld. 

Er wordt gevist met de vaste stok (uitgezonderd open hengel of feederwedstrijden), de maximale hengellengte bedraagt 11,5 meter inclusief snoer 15 meter.  Parallel cuppen is toegestaan, deze cuphengel is maximaal 15 meter.

Grote karper dient direct gewogen te worden en teruggezet in het water. Om deze grote karper niet te beschadigen dient men een onthaakmat te gebruiken 

Een leefnet behoort minimaal 3 meter lang te zijn. Maximaal 20 kg vis in een net. Meer dan 20 en minder dan 25 kg wordt niet meegeteld. Is er meer dan 25 kg in het leefnet dan telt het hele gewicht niet mee. 

Vanaf het beginsignaal wedstrijd mag men voeren, tijdens de wedstrijd mag men LICHT bijvoeren. Voor wedstrijden tot 3 uur geldt: 600 gram voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas; 4 uur: 800 gram voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas; 6 uur: 1200 g voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas; 7 uur 1400 g voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas per persoon, 8 uur 1600 g voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas per persoon,9 uur: 1800 g voer incl. voerpellets en een halve liter  levend aas per persoon, Trio 3600 gram voer incl. voerpellets en een liter levend aas. Een koppelwedstrijd van 5 uur is dus 1 kg per persoon incl. voerpellets en een halve liter  levend aas.

Het voeren met verse de vase, tarwe of hennep is verboden. Het toegestane aas aan de haak is: wormen maden, casters, maïs, ( mais max. 300 gram voor te voeren en aan de haak) brood, deeg, boilies en pellets. Kunstaas is toegestaan

Er mag het hele jaar met worm gevist worden. Knipwormen en wormen door het voer is toegestaan. Bij individuele wedstrijden 1 grote plastic doos met max. 250 gram. Bij Koppel en Triowedstrijden max. 500 gr. Bij wedstrijden die langer als 12 uur duren 1 kg per deelnemer

Iedere deelnemer dient bij de weging persoonlijk aanwezig te zijn. Gevangen snoek, snoekbaars, meerval of paling tellen niet mee.

De leden van de wedstrijd commissie hebben het recht om voor, tijdens en na de wedstrijd te controleren op het naleven van het wedstrijdreglement. Iedere deelnemer verklaart zich bij inschrijving akkoord met het wedstrijdreglement en verleent indien dit gevraagd wordt medewerking aan deze controle. Indien een deelnemer geen medewerking verleent volgt diskwalificatie voor de wedstrijd of competitie en verliest de deelnemer automatisch al zijn rechten.

Bij conflicten en niet nader omschreven toepassingen c.q. beperkingen beslist de wedstrijd commissie vooraf of tijdens de wedstrijd ter plekke. Hiervoor dienen ten minste twee commissie leden aanwezig te zijn. Zij zijn gevolmachtigd wijzigingen c.q. aanpassingen voor de bewuste wedstrijd aan te brengen.

De wedstrijdcommissie behoudt het recht wedstrijddata te wijzigen c.q. wedstrijden in te voegen af te gelasten. De wedstrijdvorm of wedstrijdduur kan in overeenstemming met de deelnemers gewijzigd worden. Bij noodsituaties beslist de wedstrijdcommissie.  Indien zij dit nodig acht kan er ook afgeweken worden van de vijver waarop gevist zou worden. Bij 13 inschrijvingen voor een wedstrijd wordt er op vijver 1 en 3 gevist.

Iedere deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen en op correcte wijze na te komen. Klachten worden bij het bestuur van de vereniging schriftelijk ingediend en in behandeling genomen.

Elke deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht de wedstrijd tot het einde te vissen tenzij bijzondere omstandigheden ( dit is ter beoordeling door de wedstrijdcommissie ) dit niet mogelijk maken. Deelnemers die vroegtijdig stoppen hebben geen recht op een prijs!!

Deelnemers aan een wedstrijd die geen vis vangen hebben ook geen recht op een prijs. De bonnen die hierdoor overblijven worden bij andere wedstrijden erbij gedaan

Konings- en koninginne wedstrijd: Koning of koningin wordt degene die de grootste ( in lengte) karper ( of karperachtige ) vangt. Daarna telt zeelt, brasem. Wordt dit alles niet gevangen dan telt de grootste vis ( uitgezonderd snoek, paling of snoekbaars )

Bij gelijke lengte is het hoogste gewicht bepalend!!