• Onder de Link Foto's staan foto's uit voorgaande jaren, wie kan mij helpen aan meer foto materiaal
 • Afhalen Vispassen 2023 elke zondag van 10 tot 12 uur.
 • Jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr abhohlen Vispässe 2023

   Agenda jaarvergadering 2023  

  1. Opening en mededelingen Voorzitter ( Heinz) 

 1. Financieel verslag 2022. (Jo) 
 1. Begroting 2023 HSV Ons Genoegen. (Jo) 
 1. Verslag kascontrolecommissie. 
 1. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 
 1. Water en visstandbeheer. (Jo) 

  7. Jaarverslag 2022 secretaris. (Ton). 

 1. Wedstrijdprogramma 2023 en terugblik 2022 (Paul) 
 1. Verslag controlecommissie (Peter van de Kuit) 

10. Jaarverslag S.K.S.R 2022 (Ton) 

 1. Aftredend en herkiesbare bestuursleden ( Heinz )  

12. Rondvraag. (Heinz) 

 1. Sluiting.